top of page

Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών

Η ομάδα του CUBEiE στελεχωμένη από καταξιωμένους Πολιτικούς Μηχανικούς εκπονεί στατικές - δυναμικές μελέτες για οποιουδήποτε τύπου και υλικού φέροντος οργανισμού σύμφωνα με τις ανάγκες και τα πρότυπα της σύγχρονης εποχής υιοθετώντας τις τάσεις της διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς και της εξέλιξης των τεχνολογιών. Σεβόμενοι τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της κατασκευής στόχος μας είναι σε κάθε μελέτη να εφαρμόζεται η φιλοσοφία του ολοκληρωμένου σχεδιασμού η οποία  άπτεται των παραμέτρων του  κόστους, του χρόνου, της ποιότητας, της ασφάλειας και της λειτουργικότητας.

 

Μπορούμε να φέρουμε εις πέρας  στατικές μελέτες για:

 

  • Μεταλλικές κατασκευές πάσης φύσεως: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, βιομηχανικές μονάδες.

  • Σύμμεικτες κατασκευές (συνδυασμός δομικού χάλυβα και σκυροδέματος στον φέροντα οργανισμό)

  • Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος

  • Φέρουσές τοιχοποιίες (από πλινθοδομή, οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή)

  • Ξύλινες κατασκευές

 Η εταιρεία μας παραδίδει πλήρη μελέτη εφαρμογής του φέροντος οργανισμού, με σχέδια κοπής και διαμόρφωσης, ελαχιστοποιώντας έτσι τα πιθανά σφάλματα και την σπατάλη υλικού κατά την κατασκευή. Ακόμα, προσφέρει συνεχή υποστήριξη και επίβλεψη κατά την κατασκευή για την ορθή εφαρμογή της μελέτης.

Σεισμική Αποτίμηση / Έλεγχοι Στατικής Επάρκειας / Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών

Η σχετικά υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας, οι διάφορες καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.), καθώς και η γήρανση του οικοδομικού πλούτου  σε συνδυασμό με νέες απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισμών έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για την εκπόνηση Μελετών Στατικής επάρκειας, Επισκευών και Ενισχύσεων.

 

Οι Μηχανικοί του CUBEiE καθώς και οι συνεργάτες μας είναι εξειδικευμένοι και ιδιαίτερα εξοικειωμένοι στην εκπόνηση Μελετών Στατικής Αποτίμησης, Στατικής Επάρκειας και επισκευών/ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, και φέρουσα τοιχοποιία.

 

Σε κάθε κτίριο που πρόκειται να ενισχυθεί, γίνεται λεπτομερής έλεγχος και αποτύπωση βλαβών, που ίσως υπάρχουν, καθώς και μια πρώτη εκτίμηση για τα πιθανά αίτια των βλαβών. Στη συνέχεια, το κτίριο επιλύεται με Η/Υ χωρίς ενισχύσεις για να ελεγθεί η ορθότητα της παλαιάς στατικής μελέτης και να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία της. Ακολουθούν τα στάδια των διαδοχικών ενισχύσεων, ξεκινώντας από τα υποστυλώματα που φέρουν βλάβες και συνεχίζοντας με αυτά που παρουσιάζουν ανεπάρκεια οπλισμού. Εάν κριθεί σκόπιμο, προστίθενται νέα στοιχεία (τοιχεία, υποστυλώματα, δοκοί).  Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη ενίσχυση του κτιρίου. Τέλος, γίνεται η τελική στατική μελέτη κατά την οποία γίνεται η διαστασιολόγηση των ενισχυόμενων και των νέων στοιχείων, ο υπολογισμός βλήτρων, αναρτήρων, αγκυρίων, η διαστασιολόγηση και οι οπλισμοί της θεμελίωσης. Μετά το τέλος της μελέτης, συντάσσεται τεχνική έκθεση που περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία ενίσχυσης του κάθε κτιρίου, εξηγεί τα αίτια δημιουργίας των βλαβών και δίνει κατασκευαστικές οδηγίες και λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση της ενίσχυσης.

Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προγραμματισμού υλοποίηση κάθε έργου.

 

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας υποστηρίζουν τους φορείς σε όλα τα θέματα και σε όλες τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων: από τον αρχικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την έκδοση των εκάστοτε απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, τις μελέτες ωρίμανσης και τα τεύχη δημοπράτησης, έως τη δημοπράτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία.

 

Παρέχονται αυτοτελείς και πλήρεις τεχνικές, νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου και να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι στόχοι των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας.

Επίβλεψη Κατασκευαστικών Έργων

Προσφέρουμε επαγγελματική υπηρεσία επίβλεψης έργου, ειδικά προσαρμοσμένη για τη διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του. Το εξαιρετικά έμπειρο προσωπικό μας μπορεί αποτελεσματικά να ελέγχει και να επιβλέπει κάθε πτυχή των εργασιών κατασκευής σας όπως: 

 

• ο έλεγχος της κατασκευής για την σωστή υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας δόμησης, δηλαδή να βεβαιώνεται για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των προνοιών της σχετικής άδειας και την ορθή εφαρμογή όλων των κατασκευαστικών στοιχείων που απορρέουν από την μελέτη του έργου, 

 

• η εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας του έργου και των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τον εγκεκριμένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου, 

 

• εφόσον υπάρχει υποχρέωση, η τήρηση και ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας με τις παρατηρήσεις, τις οδηγίες και τις υποδείξεις του προς τον ιδιοκτήτη και τους εργολάβους όσο αφορά τα μέτρα ασφάλειας και υγείας του έργου και των εργαζομένων,

 

 • η επιβεβαίωση των εδαφολογικών δεδομένων της μελέτης του έργου για την θεμελίωση και εάν κριθεί αναγκαίο, η απαίτηση από τον ιδιοκτήτη να αναθέσει σε ειδικούς την διεξαγωγή εδαφομηχανικής έρευνας, 

 

• η απαίτηση εργαστηριακών ελέγχων της ποιότητας των εργασιών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

      

Προμετρήσεις / Κοστολόγηση εργασιών / Ετοιμασία Προσφορών

Η λεπτομερής, ακριβής και τεκμηριωμένη προμέτρηση των εγκαταστάσεων είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο για την κατάρτιση αλλά και τήρηση του προϋπολογισμού, καθώς και για τον περιορισμό του κόστους ενός έργου. Είναι ουσιαστικά η βάση πάνω στην οποία θα εξελιχθεί όλη η κατασκευή και αφορά όλους του τομείς αυτής. Έχοντας ως αρχή αυτές ακριβώς τις ποσότητες αλλά και με την συνεχή παρακολούθηση του έργου αναλαμβάνουμε την σύνταξη ενός αναλυτικού προϋπολογισμού για πάσης φύσεως κατασκευαστικό έργο.  

Please reload

bottom of page